UNIVERSAL DESIGN


การออกแบบที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากแต่เป็นการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่เหมาะสม ก่อประโยชน์ และสร้างความสุขสูงสุดกับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านทุกคน รวมถึงการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตภายในบ้านได้อย่างมีความสุขโดยไร้ซึ่งข้อจำกัด

วามเท่าเทียม


ออกแบบภายใต้แนวคิด “บ้านเพื่อทุกคน สร้างความสุขที่เท่าเทียม” เป็นแนวคิดที่ใช้ศาสตร์ของการออกแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และกายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อลดข้อจำกัดทางศักยภาพของร่างกายในผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อยู่อาศัยทุกคนภายในบ้านอย่างเท่าเทียม เหมาะสม และมีความสุข

วามยืดหยุ่น


คนแต่ละช่วงวัยมีปัจจัยทางร่างกายที่แตกต่างกัน ทั้งส่วนสูง ขนาดร่างกาย ความทนทานต่อการทำกิจกรรม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก รวมถึงการทำงานของร่างกายในทุกระบบ ทั้งนี้จึงได้มีหลักการยศาสตร์ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนได้ใช้งานทุกพื้นที่ของบ้านอย่างลงตัว และยืดหยุ่นเหมาะสมต่อคนทุกช่วงวัย

ช้งานง่าย


ความซับซ้อนและความยุ่งยากจากการใช้งาน เป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อการทำกิจกรรมของคนโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าว การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน จึงต้องคำนึงถึงหลักของความง่ายจากการใช้งาน แต่มากด้วยคุณค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยของคนทุกคนในบ้านอย่างมากที่สุด

ข้าใจง่าย


ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยทุกคน เข้าถึง และเข้าใจได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อรองรับการเข้าอยู่อาศัยของคนทุกคนตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากบ้านที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม และมีความสุขสูงสุด

ร้อมรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝัน


การออกแบบที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์จากทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการจัดการพื้นที่ใช้สอยทุกตารางเมตร เพื่อเน้นการป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝัน สภาวะฉุกเฉินต่างๆ หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รวมถึงเตรียมการออกแบบไว้สำหรับการปรับฟังก์ชันภายในบ้านหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในอนาคต

อกแรงน้อย


การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านสรีระศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระดูก กล้ามเนื้อมัดใหญ่กระทั่งกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผนวกรวมกับการใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานของร่างกาย เพื่อการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยให้ใช้แรงในการทำกิจกรรมภายในบ้านให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

นาด-พื้นที่เหมาะสม


ออกแบบจากความต้องการ และความจำเป็นด้านการใช้งานอย่างแท้จริงของผู้อยู่อาศัยทุกคนในครอบครัว ให้ทุกคนที่คุณรักสามารถได้ใช้พื้นที่ภายในบ้านทุกตารางเมตรเพื่อทำกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย และเหมาะสม เพื่อสร้างความสุขร่วมกันภายในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้งเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

" บ้านที่สวย ...

และเหมาะสมกับการใช้งาน "

ทำไมต้องเรา ?

เรา คือ ทีมออกแบบที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร และนักกิจกรรมบำบัด จึงสามารถผนวกเอาความรู้ทุกศาสตร์ออกมาใช้ เพื่อให้คุณได้บ้านที่เหมาะสม และคุ้มค่าสำหรับทุกคนในครอบครัว

ทำงานร่วมกันระหว่าง

สถาปนิก และนักกิจกรรมบำบัด

 

ทีมออกแบบซึ่งประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร และนักกิจกรรมบำบัด ที่สามารถผสมผสานแต่ละศาสตร์ให้ตอบสนองกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักกิจกรรมบำบัดซึ่งเราให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการออกแบบเป็นอย่างมากเพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บ้านของคุณไม่ใช่แค่สวยงานแต่ยังเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคนอีกด้วย

ทีมออกแบบมืออาชีพ

 

ความรู้ และประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างบ้าน และ ออกแบบบ้าน มาอย่างยาวนาน ทีมวิศวกร และสถาปนิกของ FIRM จึงมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุ และวิธีการก่อสร้างเป็นอย่างดี มีความสามารถในการเลือกสรรวัสดุ และวิธีการก่อสร้างระบุลงในแบบก่อสร้างให้คุณได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม ภายใต้งบประมาณที่คุณต้องการ

ควบคุมและจัดการได้

 

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม และความรู้เฉพาะทางในวิชาชีพ ทีมวิศวกร และสถาปนิกของ จึงสามารถช่วยจัดการควบคุมงบประมาณ กำหนดคุณสมบัติของ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และทีมงานที่เหมาะสมกับงาน รวมทั้งจัดการเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตฐาน ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่เจ้าของบ้านได้

คุยกับวิศวกรของเรา

ให้วิศวกรของเราได้ช่วยคุณตอบข้อสงสัยต่างๆ หรือติดต่อเพื่อขอดูแฟ้มผลงานจากเราเพิ่มเติม

กลับไปหน้าออกแบบบ้าน

กลับไปดูวิธีการทำงาน และการออกแบบบ้านของเรา

 

Blog

ความรู้ต่างๆจาก FIRM การควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบบ้าน และการตรวจรับบ้าน