รับคุมงานก่อสร้าง

รับคุมงานก่อสร้าง 

รับคุมงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ และโครงการต่างๆ โดยวิศวกร และสถาปนิกที่มีประสบการในการทำงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง ให้งานก่อสร้างไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ ให้สถาปนิก วิศวกรคุมงาน ให้คุณสิ

ขอบเขตงาน

รับจ้างคุมงานก่อสร้าง

ควบคุมคุณภาพงาน

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ การตรวจรับงาน ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคุมแผนงาน

เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมแผนงานให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้อง ให้การคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบลื่น

รายงานความก้าวหน้า

จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้างาน ในระหว่างการคุมงานก่อสร้างจากเรา ให้แก่ทางเจ้าของโครงการ

แก้ไขปัญหา

ตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการคุมก่อสร้าง

ควบคุมการจ่าย

ในกระบวนการรับคุมงานก่อสร้าง เราจะเป็นผู้อนุมัติเสนอจ่ายเงินไปยังเจ้าของโครงการเมื่องานถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคุมราคา

ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาแทนเจ้าของโครงการ ทั้งผู้รับเหมาหลักและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการต่อรองราคาที่เหมาะสม ก่อนบริการคุมงานก่อสร้าง

ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction Process)

-ประมูลงานคัดเลือกผู้รับเหมาหลัก และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบแผนงานหลัก
-ตรวจสอบสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบราคา และปริมาณงานและงวดงาน
-เตรียมเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง
-ให้คำปรึกษางานออกแบบ
-ฯลฯ

รับจ้างคุมงานก่อสร้าง

ช่วงก่อสร้าง (Construction Process)

-ตรวจสอบแบบก่อสร้าง และปัญหาหน้างานพร้อมแนวทางแก้ไข
-ควบคุมคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน
-ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของผู้รับเหมา
-จัดเตรียมเอกสารต่างๆในโครงการ
-ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
-ฯลฯ

รับจ้างคุมงานก่อสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตการให้บริการ

 1. เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน และการอนุมัติเสนอจ่ายเงินไปยังเจ้าของโครงการเมื่องานถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมแผนงานให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง
 3. ทางผู้ควบคุมงานจะจัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง ให้แก่ทางเจ้าของโครงการ ทุก 30 วัน โดยที่จะมีการประชุมประจำสัปดาห์พร้อมรายงานการประชุมทุกสัปดาห์

โดยมีรายละเอียดงาน ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 

 1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction Process)

 • การคัดเลือกผู้รับเหมา การตรวจสอบต่อรองราคา
 • ประมูลงานคัดเลือกผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกระบบ และตรวจสอบปริมาณงานว่าเนื้องานมีมากน้อยเพียงไร ระยะเวลาที่เสนอทำสัญญาเหมาะสมหรือไม่
 • หากพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว ระยะเวลา และราคาที่ผู้รับเหมา ณ. ปัจจุบันนำเสนอยังไม่เหมาะสม ผู้ควบคุมงานจะเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการต่อรองต่อไป
 • เมื่อได้ข้อสรุปสำหรับงานรับเหมาหลัก และงานอื่นๆทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ควบคุมงานจะดำเนินการตรวจสอบงวดงานในสัญญา นำเสนอให้เจ้าของโครงการลงนาม เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป

 

 1. ช่วงก่อสร้าง (Construction Process)

  • ดำเนินการจัดการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับบริหาร และควบคุมงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ กำหนดวิธีการรับ-ส่งเอกสารการขออนุมัติวัสดุ แบบรายละเอียดต่างๆ (Shop Drawing) ตลอดจนการกำหนดแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆ ที่จะใช้ในโครงการ
  • ตรวจสอบแผนการก่อสร้างหลัก (Master Construction Schedule) เพื่อใช้ในการติดตามผล
  • ตรวจสอบรายงาน และแผนงานก่อสร้างประจำเดือน
  • ตรวจสอบแผนกำลังคนที่ใช้ในการก่อสร้างให้เหมาะสมกับการก่อสร้างแต่ละขั้นตอน
  • ตรวจสอบการใช้เครื่องจักรให้มีปริมาณ และกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมในการก่อสร้าง
  • จัดเตรียมแผนการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องจัดซื้อโดยเจ้าของโครงการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา และระยะเวลาก่อสร้าง
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณ และการต่ออายุสัญญา
  • ควบคุมให้มีการก่อสร้างอย่างถูกต้องตามแบบ และรายการก่อสร้าง และให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
  • ควบคุมคุณภาพวัสดุ และฝีมือการก่อสร้าง
  • ควบคุมให้มีวิธีการก่อสร้างที่ปลอดภัย และไม่เกิดมลภาวะแก่บริเวณก่อสร้าง และใกล้เคียง
  • ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา
  • จัดประชุม และติดตามความก้าวหน้าของงานจัดทำรายงานประจำเดือน
  • ตีความตามรูปแบบ รายการ และสัญญา ให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยดี โดยไม่เกิดความเสียหายแก่งาน และเจ้าของโครงการ
  • สั่งหยุดงานหรือสั่งแก้ไข เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน
  • ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาระบบ ผู้รับเหมาหลัก ตลอดจนผู้รับเหมาย่อยรายอื่นๆให้ดำเนินการสอดคล้องกัน
  • ตรวจสอบคุณภาพ รับมอบงาน

 

 1. ช่วงหลังการก่อสร้าง ( Post-Construction Process)

  • จัดบุคลากรในการบันทึก และรับรายการแก้ไข
  • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขตามรายการ
  • จัดทำรายการส่งมอบพื้นที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าของโครงการ
  • จัดการให้บริษัทผู้รับเหมาจัดทำรายการคู่มือการใช้อาคาร รายชื่อวัสดุ การรับประกันวัสดุ การซ่อมบำรุงต่างๆ
  • รวบรวมระบบกุญแจ
  • รวบรวมตรวจสอบ As built Drawing เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลของโครงการต่อไป

ให้เราช่วยคุณ คุมงานก่อสร้าง

ให้สถาปนิกหรือ วิศวกรคุมงานก่อสร้างให้คุณสิ

ควบคุมงานแล้วได้อะไร ?

ให้สถาปนิกและ วิศวกรคุมงานก่อสร้าง ให้คุณสิ

มาตรฐาน

ได้งานก่อสร้างที่มีมาตรฐานในทุกๆขั้นตอนสามารถให้คำปรึกษาวิธีการทำงานหรือแนวทางแก้ไขจากสถาปนิกหรือ วิศวกรคุมงานก่อสร้าง ให้กับทางผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านได้

ไม่ถูกเอาเปรียบ

มีคนกลางในการพูดคุยกับผู้รับเหมาทั้งในเรื่องงานก่อสร้าง งานเพิ่ม-ลด และการเบิกจ่าย พร้อมทำเอกสารยืนยันในทุกขั้นตอนทำให้ไม่ถูกผู้รับเหมาเอาเปรียบในงานก่อสร้าง

ง่าย

มี BOQ แผนงาน เอกสารต่างๆ และที่ปรึกษามืออาชีพ ทำให้ง่ายในการตรวจสอบ ควบคุมงาน เมื่อมีปัญหาจึงสามารถจัดการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ผลงานของเรา

ขอแฟ้มประวัติการทำงานของเรา

ผลงานของเรา

ติดตามผลงานของเราได้ใน facebook 

.

Blog

บทความเทคนิคงานก่อสร้าง เทคนิคการตรวจบ้าน ให้ความรู้ต่างๆจาก FIRM