FIRM

รับตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ออกแบบบ้าน และควบคุมงานก่อสร้าง

ขอมิเตอร์ไฟฟ้า มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

อัตราค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ ประกอบด้วยค่าประกันการใช้ไฟฟ้า, ค่าตรวจสอบการเดินสาย, ค่าส่วนเฉลี่ยพลังงาน และค่าธรรมเนียมต่อไฟฟ้า ซึ่งอ อ่านเพิ่ม

ขอใบเสนอราคา