FIRM

รับตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ออกแบบบ้าน และควบคุมงานก่อสร้าง

ผนังห้องน้ำ ไม่ควรใช้อิฐมวลเบา จริงหรือไม่?

อิฐที่จะใช้ก่อผนังห้องน้ำ ควรเป็นอิฐที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำซึมที่ดี และสามารถเจาะยึดเพื่อแขวนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำได้ดี ซึ่งอิฐมวลเบาแบบธรรมดาทั่วไป มี อ่านเพิ่ม

ขอใบเสนอราคา