ความสำคัญของค่าปรับที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ก่อนที่การว่าจ้างงานระหว่างเราและผู้รับเหมาจะเกิดขึ้น ต้องมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อตกลงที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน สามารถใช้เรียกร้องกระทั่งฟ้องร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่เป็นไปตามสัญญาของทั้งสองฝ่ายได้ และเราทราบกันหรือไม่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในการทำสัญญา เพื่อลดความเสียหายที่อาจมาจากการทำงานของผู้รับเหมาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามสัญญา โดยสิ่งๆ นั้นก็คือ “ค่าปรับ” นั่นเอง

ค่าปรับ คืออะไร?

เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอย่างไรนั้น ต้องเรียกได้ว่า ค่าปรับในงานก่อสร้างถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะกระตุ้นการทำงานของผู้รับเหมา ให้ดำเนินงานตามสัญญา ไม่ทำงานล่าช้ากว่าที่ได้ตกลงกัน และเป็นสิ่งที่ลดความเสี่ยงต่อเราหรือเจ้าของบ้าน ที่อาจเลือกผู้รับเหมาที่ไม่มีความรับผิดชอบต่องาน ทำงานอืดอาดยืดยาด คนงานมาทำงานบ้าง ไม่มาทำงานบ้าง และสุดท้ายถ้างานแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด เราก็จะได้ค่าชดเชยจากความเสียหาย หรือค่าเสียเวลาที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง เช่น เราทำสัญญากับผู้รับเหมาในเรื่องระยะเวลาการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันเราอาจพักอยู่ที่อพาร์ทเมนต์หรือเช่าบ้าน และได้เตรียมตัวย้ายของออก อีกทั้งยังขอคืนเงินมัดจำจากที่พักปัจจุบันตามระยะเวลาที่ผู้รับเหมาจะทำงานแล้วเสร็จ แต่แล้วผู้รับเหมาก็ทำงานเสร็จช้ากว่าที่ตกลงไว้ในสัญญาว่าจ้าง 3 เดือน นั่นแสดงว่าเราผู้เป็นเจ้าของบ้าน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านพักต่อ ทั้งนี้ ผู้รับเหมาจะต้องจ่ายเงินค่าปรับเพื่อชดเชยค่าเสียหายตามที่ได้ตกลงกันไว้ ให้กับเราผู้ได้รับความเสียหาย เพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวไปทดแทนส่วนที่เราต้องจ่ายแทนค่าเช่าโดยไม่จำเป็น

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply