การเปลี่ยนไฟฟ้า 1 เฟส เป็นไฟฟ้า 3 เฟสนั้น จะต้องวางระบบภายในบ้านใหม่ทั้งหมด และแยกเฟสกระจายเฟสใหม่ทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า 3 เฟสนั้น เป็นการเพิ่มขนาดมิเตอร์ จะต้องไปแจ้งการไฟฟ้าฯ เพื่อให้การไฟฟ้าฯเข้ามาตรวจสอบ โดยผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องนำหลักฐานไปแสดงดังนี้

  • ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
  • ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั้งสุดท้าย
  • บัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อการไฟฟ้าตรวจสอบความเรียบร้อย จะแจ้งเรื่องไปทางผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อมาชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply