สัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้าง ที่ใช้ในการจ้างงานผู้รับเหมานั้น จะเป็นหนังสือที่มีลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อตกลงในการจ้างดำเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร ที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันว่า

 • เจ้าของอาคารจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ทำอะไรบ้าง
 • อ้างอิงจากแบบก่อสร้างฉบับใด
 • หน้าที่ของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร
 • ขอบเขตงานรวมอะไรบ้าง
 • ราคาที่ตกลงกันเป็นเท่าไร
 • คิดราคารวมหรือไม่รวมอะไรบ้าง
 • รูปแบบการเบิกจ่ายเงินเป็นอย่างไร
 • เวลาในการก่อสร้างนานเท่าไร
 • การคิดค่าปรับกรณีงานล่าช้า
 • ประกันผลงานและเงื่อนไขการประกัน

รวมถึงเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาโดยทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญต้องแนบแบบก่อสร้าง และบิลปริมาณ(BOQ.) เพื่อใช้เป็นข้อยืนยันว่าจะสร้างตามแบบใด  คุณภาพวัสดุ และรายละเอียดค่าของค่าแรงของแต่ละหมวดงานเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ข้อสัญญาควรเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย และได้รับการเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายด้วย โดยผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบมักจะเตรียมสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับมาตรฐานให้ด้วยอยู่แล้ว ซึ่งหากมีการตกลงในการเพิ่มเติม หรือลดเงื่อนไขในสัญญา ก็สามารถทำได้ภายใต้การเห็นชอบของทั้ง 2 ฝ่าย เช่นกัน

ในการทำสัญญาจะต้องมีเอกสารประกอบสัญญา ได้แก่

 • ส่วนของการเสนอราคาหรือส่วนของข้อเสนอ (Bid Forms or Proposal Form)
 • ส่วนของข้อตกลง (Agreement Forms)
 • เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดงานก่อสร้างมาตรฐาน (General Conditions and Standard Specification)
 • เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions or Special Provisions)
 • แบบก่อสร้าง (Drawings)***
 • บิลปริมาณ (BOQ.)***
 • เอกสารเพิ่มเติม (Addendum)

เรื่องของสัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในการก่อสร้าง ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำ ซึ่งต้องทำภายใต้ข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ และได้ประโยชน์เสมอภาคกัน อย่าเข้าใจว่าสัญญาเป็นข้อผูกมัด หรือข้อบังคับในการกดขี่ข่มเหง หรือจ้องจะเอาเปรียบใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แต่ให้มองว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นตัวยืนยันคำมั่นสัญญาว่าผู้รับเหมาจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับปากไว้อย่างเต็มความสามารถ เจ้าของงานจะจ่ายเงินตรงตามข้อตกลง และเหมาะสมกับงานที่ผู้รับเหมาทำ และผู้ควบคุมงาน หรือที่ปรึกษาก็จะทำงานภายใต้หลักการ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทุกฝ่ายจะร่วมมือร่วมใจกันที่จะทำตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อทำให้งานก่อสร้างนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพียงเท่านี้งานก่อสร้างก็จะราบรื่น ไม่มีปัญหามากวนใจใครได้อีกต่อไป

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply