ที่ปรึกษางานก่อสร้าง คือ สถาปนิก วิศวกร หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างอย่างที่เราทราบกันมาแล้วในบทความก่อนๆ ดังนั้น หลายท่านคงจะตอบคำถามนี้กันได้ โดยไม่ต้องชี้แจงถึงความจำเป็นในการว่าจ้างที่ปรึกษา แต่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น จะขออธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับ หากท่านได้ว่าจ้างที่ปรึกษางานก่อสร้างก่อนทำสัญญากับผู้รับเหมาเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง ความเหมาะสม ความน่าจะเป็น และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หรือการเลือกใช้วัสดุ

2. ตรวจสอบรายการวัสดุ(BOQ.) ว่าครบถ้วนตามแบบหรือไม่ ราคาต่อหน่วยเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้เป็นราคากลางในการคัดเลือกผู้รับเหมา รวมถึงการตรวจสอบ BOQ. ที่ผู้รับเหมาเสนอด้วย

3. ช่วยคัดเลือกผู้รับเหมา โดยการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของผู้รับเหมาแต่ละราย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้เจ้าของ

4. ช่วยตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง ให้ถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

5. ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

6. ได้สร้างรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบ ชัดเจน มีขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม

7. ช่วยให้เข้าใจภาพรวมงานก่อสร้าง ขั้นตอนการทำงาน และรายละเอียดต่างๆ ได้ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น

การว่าจ้างที่ปรึกษางานก่อสร้าง มีวิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างตัวเจ้าของ และที่ปรึกษา แต่อย่างไรก็ขอรับรองได้เลยว่า การว่าจ้างที่ปรึกษา แม้จะต้องเสียเงิน แต่แลกประโยชน์ที่ได้ ในการปกป้องสิทธิ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และช่วยในการป้องกัน แก้ไขปัญหางานก่อสร้างได้นั้น คุ้มค่าแน่นอน

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply