อัตราค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ ประกอบด้วยค่าประกันการใช้ไฟฟ้า, ค่าตรวจสอบการเดินสาย, ค่าส่วนเฉลี่ยพลังงาน และค่าธรรมเนียมต่อไฟฟ้า ซึ่งอัตราค่าบริการจะแปรผันตามขนาดมิเตอร์ ดังนี้

 • 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 
  อัตรา 728 บาท
 • 15(45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย
  อัตรา 4,621.50 บาท
 • 30(100) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย
  อัตรา 12,383 บาท
 • 15(45) แอมป์ 3 เฟส 4 สาย
  อัตรา 16,004.50 บาท
 • 30(100) แอมป์ 3 เฟส 4 สาย
  อัตรา 38,754 บาท

หมายเหตุ :

 1. ปัจจุบันอาจมีการอัพเดทค่าธรรมเนียม สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าใกล้บ้าน
 2. อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่ร่วมค่าบริการการขอขยายเขตพื้นที่บริการ(การปักเสา หรือเดินสายเพิ่ม)
 3. มีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนคำร้อง(อากรแสตมป์)

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply