ต้องเริ่มแบบนี้ครับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดความหมาย “อาคาร” ว่าหมายถึง “ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด”

จะเห็นว่ารั้ว ตามความหมายนี้ ถือเป็นอาคาร จึงต้องมีระยะร่นตามกฎหมาย ไม่สามารถสร้างชิดติดแนวถนนได้!!

แต่อย่าเพิ่งร้อนใจครับ กฎหมายควบคุมอาคารยังพอมีการผ่อนผันให้ โดยให้สามารถสร้างได้ แต่ต้องมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร จากระดับทางเท้า หรือถนนสาธารณะ และในเขตกรุงเทพมหานครหากถนนสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร จะยอมให้ก่อสร้างรั้วให้มีความสูงเพียง 2 เมตรเท่านั้น

เพิ่มเติมอีกนิดสำหรับรั้วที่อยู่ตรงมุมถนนสาธารณะ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 กำหนดว่า “รั้วหรือกำแพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักน้อยว่า 135 องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทำมุมกับเนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน”

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ รู้แบบนี้แล้ว ก็น่าจะได้สร้างรั้วกันอย่างสบายใจหายห่วงกันเสียที

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply