เรื่องของขนาดบันได หากว่ากันตามข้อกำหนดตามกฎหมาย อ้างอิงจากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 23 จะมีการกำหนดขนาดของบันไดดังนี้

“บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได”

ซึ่งโดยทั่วไป สถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน จะเป็นผู้กำหนดขนาดบันไดที่เหมาะสมมาให้ โดยดูจากหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น ขนาดของพื้นที่ ความสูงระหว่างชั้น และวัสดุปิดผิว ซึ่งทั้งหมดจะคำนึงถึงสมาชิกที่อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยใช้หลักวิชาทางสถาปัตยกรรมให้เกิดภาวะน่าสบายแก่ผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้อยู่อาศัยเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้ว ขนาดบันไดที่แนะนำจะอยู่ที่ ลูกตั้ง 17-18 ซม. ลูกนอน 27-28 ซม. ความกว้างตามความเหมาะสมของพื้นที่

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply