BOQ คือ ?

BOQ (บี-โอ-คิว) ย่อมาจาก Bill of Quantities ที่แปลตรงตัวว่า “ บิลปริมาณ ” เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อไว้แสดงรายการวัสดุ ค่าแรง และค่าวัสดุในการก่อสร้าง ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำสัญญาจ้างในการสร้างบ้าน หรือต่อเติมบ้าน คุณควรทำข้อตกลงเรื่องรายการวัสดุ ค่าแรง และค่าวัสดุกับทางผู้รับเหมาให้เรียบร้อยก่อนจะมีการเซ็นต์สัญญาก่อสร้างกันเกิดขึ้น พร้อมกับต้องขอให้ผู้รับเหมาทำเอกสารดังกล่าวแนบกับสัญญาก่อสร้างร่วมกับแบบก่อสร้างด้วยด้วย เนื่องจาก BOQ. นี้จะเป็นทำหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมกับแบบก่อสร้างในการตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมา และใน BOQ. จะระบุคุณภาพของวัสดุที่ผู้รับเหมาจะซื้อมาทำการก่อสร้าง ที่อ้างอิงจากแบบก่อสร้าง ทำให้เราสามารถตรวจสอบคุณภาพวัสดุได้ด้วย อีกทั้งยังจะระบุราคาต่อหน่วยของงานก่อสร้างไว้ด้วย ซึ่งสามารถเอาไว้ใช้อ้างอิงต่อรองกับผู้รับเหมาในเรื่องของงานเพิ่ม-งานลดได้

ภาพ : การออกแบบและคิด boq

โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นหมวด ๆ ดังนี้

  1. หมวดงานโครงสร้าง (งานฐานราก คาน เสา พื้น หลังคา บันได เป็นต้น)
  2. หมวดงานสถาปัตยกรรม (ก่ออิฐ ฉาบปูน วัสดุปูพื้น บุผนัง งานฝ้า งานสี งานประตู-หน้าต่าง เป็นต้น)
  3. หมวดงานไฟฟ้า (เดินท่อร้อยสายไฟ ติดตั้งดวงโคม สวิตซ์ ปลั๊ก เป็นต้น)
  4. หมวดงานประปา และสุขาภิบาล (งานเดินท่อน้ำดี น้ำเสีย บ่อบำบัด ระบบบำบัด ทางออกน้ำสาธารณะ ติดตั้งสุขภัณฑ์ เป็นต้น)
  5. หมวดงานอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแบบก่อสร้าง และความต้องการของเจ้าของบ้าน

ความสำคัญของ BOQ

จะเห็นว่าไม่ใช่แค่เพียงเอกสารประกอบสัญญาก่อสร้างเฉยๆ แต่จะเป็นตัวช่วยสำคัญอย่างมากของเราในการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ และยังสามารถอ้างอิงราคาการทำงานในหมวดต่างๆ ไว้ ทำให้เราสามารถต่อรองราคาที่สมเหตุสมผลได้ และจะไม่โดนผู้รับเหมาคิดราคาค่างานแพงกว่าความเป็นจริง

ให้มืออาชีพช่วยคุณ

ติดต่อรับคำปรึกษาหรือ ติดตามข้อมูลที่มีประโยชน์จาก FIRM


Leave a Reply